Chính sách đạo đức

Quy tắc đạo đức của Eshop Khỏe Đẹp dựa trên sự sẵn sàng đảm bảo nó chính xác, công bằng và đầy đủ và để những người đóng góp hành động một cách trung thực, minh bạch và độc lập, bao gồm cả sự độc lập khỏi xung đột lợi ích.

Sự thật và Độ chính xác

của Eshop Khỏe Đẹp được mong đợi là chính xác nhất có thể. Lấy thông tin thực tế từ các nguồn có thể kiểm chứng là nguyên tắc cơ bản của báo chí. Blasting News luôn cố gắng đảm bảo tính chính xác, cung cấp tất cả các thông tin có liên quan và đảm bảo rằng chúng đã được xác minh. Blasting News nói rõ khi không thể chứng thực một số thông tin nhất định.

Những tiếng nói độc lập

phải là những tiếng nói độc lập; Eshop không hành động, chính thức hay không chính thức, nhân danh các lợi ích đặc biệt, dù là chính trị, doanh nghiệp hay văn hóa. Việc kiểm tra thực tế độc lập của các nhân viên hoặc tác nhân khác luôn được tham gia vào quá trình xuất bản.

Sự công bằng và vô tư

Hầu hết các câu chuyện đều có ít nhất hai mặt. Mặc dù không có nghĩa vụ phải trình bày mọi khía cạnh trong mỗi tác phẩm nhưng các câu chuyện vẫn được cân bằng và bổ sung thêm bối cảnh. Báo cáo khách quan xây dựng niềm tin và sự tự tin.

Trách nhiệm giải trình

Một dấu hiệu chắc chắn về tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của báo chí là khả năng tự chịu trách nhiệm. Sửa chữa được công bố khi lỗi được phát hiện. Eshop lắng nghe mối quan tâm của khách hàng.

Quy tắc đạo đức khi đưa ra lời khuyên sau đây, tiêu biểu cho những ý tưởng thực tế của Tin tức .

Shopping Cart

Pin It on Pinterest

Scroll to Top